към съдържанието / към английската версия / към ma-uni.com


Общи положения


image

източник...

Този сайт има характер на ПОРТФОЛИО, чиято цел е да представи мирогледа на автора и неговите творчески търсения и постижения. Поместените материали (с изключение на част от снимковия материал, приложен към статиите) – книги, доклади, статии, философски, научно-технологични разработки, дизайн, филми и пр., както и самият сайт и подсайтовете – са ОРИГИНАЛНИ.

Появяването на нова идея е най-трудната част от творческия процес. Една вече появила се идея може да бъде реализирана по различни начини, в различно време и място, от различни субекти. Обаче ако липсва първоначална идея, не може да се говори за каквато и да е последваща реализация. В този смисъл авторът си позволява да нарече себе си „чист творец“ в смисъл, че идеята е най-непосредственият, първичен продукт на творческото усилие.

Материалите в сайта не са систематизирани. Измежду редовете читателят няма да открие „червена нишка“, която да го води до някаква основна идея. Изводи може да се правят на фона на общото „звучене“ на сайта, като всеки е в правото си да наблегне на онези теми и проблематики, които отговарят най-адекватно на неговото професионално равнище, мироглед и емоционално състояние.

Сайтът е в процес на разработване. Предвид „скорострелната“ му подготовка не е изключено да бъдат открити недомислия, недоглеждания, неясноти, пропуснати линкове; някои от авторовите статии не са довършени, други – недобре редактирани.

За всичко това молим за извинение. С разбиране ще приемем всяка забележка във връзка с гореказаното и ще направим необходимото, за да отстраним несъответствията.към съдържанието


Tel: +359 887 485 952

E-mail: mail@ma-uni.com

EUROPE- © Copyright 2015-2018, Всички права запазени, www. ma-uni.com -